Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Chức năng và Nhiệm vụ của Học viện

Chức năng nhiệm vụ 10-09-2021 763 lượt xem

I. Chức năng

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, cán bộ làm công tác tuyên giáo, công tác xây dựng Đảng; đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành báo chí, tuyên truyền và một số ngành khoa học xã - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, báo chí - truyền thông nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và góp phần vào việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

a) Đào tạo và đào tạo sau đại học các chuyên ngành báo chí, tuyên truyền và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác theo quy định của Đảng, Nhà nước và phân công, phân cấp của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

b) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đương chức và quy hoạch các chức danh là trưởng, phó trưởng phòng và tương đương trở lên của các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, xuất bản ở các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; trưởng, phó trưởng Ban Tuyên giáo cấp huyện và tương đương;

c) Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị cho các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm bồi dưỡng chính trị của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các trường đào tạo, bồi dưỡng chính trị của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các trường đại học, cao đẳng của hệ thống giáo dục quốc dân theo duy định, phân công, phân cấp;

d) Bồi dưỡng kiến thức mới và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo chí, truyền thông, xuất bản và một số ngành khoa học xã hội nhân văn khác.

2. Nghiên cứu khoa học

a) Nghiên cứu xây dựng bổ sung chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ dạy và học; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng của Học viện;

b) Nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sác, pháp luật của Nhà nước, khoa học chính trị và một số ngành khoa học xã hội nhân văn khác theo quy định, phân công, phân cấp; tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về lĩnh vực công tác tư tưởng - văn hóa, công tác đảng, báo chí, truyền thông.

3. Hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và khoa học của các nước, các tổ chức trên thế giới.

4. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện theo thẩm quyền được phân công, phân cấp; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãnh phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật.

5. Quản lý tài chính, tài sản; quyết định và chịu trách nhiệm về các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định.

6. Xuất bản và phát hành Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông, trang thông điện tử, các ấn phẩm khoa học, tài liệu phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Học viện.

7. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Học viện giao.

Cùng chuyên mục Sứ mệnh của Học viện