Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trường của Đảng với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, cán bộ làm công tác tuyên giáo, công tác xây dựng Đảng; đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành báo chí, tuyên truyền và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác; là cơ sở nghiên cứu khoa học về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, báo chí - truyền thông nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và góp phần vào việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã trải qua chặng đường lịch sử vẻ vang 60 năm xây dựng và phát triển

16/01/1962

Thành lập ngày 16-01-1962

1962

1962-1969

Trường Tuyên giáo Trung ương

1962

10/1969- 1983

Trường Tuyên huấn Trung ương

1969

1/1983 -2/1990

Trường Tuyên huấn Trung ương I

1983

1990 - 3/1993

Trường Đại học Tuyên giáo

1990

3/1993 - 7/2005

Phân viện Báo chí và Tuyên truyền

1993

7/2005 đến nay

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

2005

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ONLINE