Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Quy định đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ

Ban hành kèm theo Quyết định số 1111-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 12/3/2022 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thực hiện cho khóa tuyển sinh sau ngày 15/5/2021.

Quy định miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần

Quyết định số 3948 ngày 23 tháng 11 năm 2016 về việc miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần trong chương trình đào tạo đại học và sau đại học của HVBC&TT

Quy định phúc khảo bài thi học phần

Quyết định số 1117/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quy định chuẩn đầu ra trình độ Ngoại ngữ, Tin học đối với các hệ, các trình độ đào tạo

Quy định số 3780 -QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quy định tạm thời về áp dụng hình thức đào tạo từ xa

Quyết định số 1165-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quy định đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

Quyết định số 4232/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quy định Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Quyết định số 3941/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 31/10/2017 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền