Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Quy định đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ

Đại học chính quy 15-05-2022 8878 lượt xem

Ban hành kèm theo Quyết định số 1111-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 12/3/2022 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thực hiện cho khóa tuyển sinh sau ngày 15/5/2021.