Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Quy định đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ

Ban hành kèm theo Quyết định số 1111-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 12/3/2022 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thực hiện cho khóa tuyển sinh sau ngày 15/5/2021.

Quy định miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần

Quyết định số 3948 ngày 23 tháng 11 năm 2016 về việc miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần trong chương trình đào tạo đại học và sau đại học của HVBC&TT

Quy định tạm thời về áp dụng hình thức đào tạo từ xa

Quyết định số 1165-QĐ/HVBCTT-ĐT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền