Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016

Thạc sĩ 08-04-2016 996 lượt xem

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

 HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Số: 48/TB-HVBCTT-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

 

                                                         

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2016

 

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh hằng năm, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 4 và tháng 9 năm  2016, như sau:

1. Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ là 2 năm.

2. Thời gian và chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016: 500 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

TT

Ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

2.1. Đợt 1 (tháng 4/2016) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hình thức đào tạo chính quy không tập trung (học thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần)

150

1

Báo chí học, chuyên ngành Báo chí và chuyên ngành Quản lý báo chí truyền thông, chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình

62320101

45

2

Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp và chuyên ngành Quản trị truyền thông

60320108

25

3

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

60310203

25

4

Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội

60310201

30

5

Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

60310201

25

2.2. Đợt 2 (tháng 9/2016)

 

a. Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hình thức đào tạo chính quy tập trung (học 10 ngày/tháng)

160

1

Triết học

60220301

15

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

60220308

15

3

Kinh tế chính trị

60310102

25

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

60220315

15

5

Hồ Chí Minh học

60310204

15

6

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

60310203

20

7

Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội

60310201

20

8

Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển

60310201

20

b. Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hình thức đào tạo chính quy không tập trung (học thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần)

110

1

Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp và chuyên ngành Quản trị truyền thông

60320108

25

2

Báo chí học, chuyên ngành Báo chí và chuyên ngành Quản lý báo chí truyền thông, chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình

62320101

45

3

Xã hội học

60310301

15

4

Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

60310201

25

5

Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản, chuyên ngành Quản lý và biên tập xuất bản

60320401

15

c. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hình thức đào tạo chính quy không tập trung (học 10 ngày/tháng)

80

1

Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội

60310201

40

2

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

60310203

40

 

3. Điều kiện dự tuyển

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Điều kiện về văn bằng:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp nhưng khác chuyên ngành; ngành gần hoặc ngành khác với ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và có giấy chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp.

 - Điều kiện về thâm niên công tác:

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học nếu xếp loại tốt nghiệp từ Khá trở lên. Trường hợp bằng tốt nghiệp xếp loại khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp (nhưng khác chuyên ngành) hoặc ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành đăng ký dự thi phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi (xem Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác và các môn học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đính kèm Thông báo này để xác định ngành gần và ngành khác với ngành đăng ký dự thi).

Điều kiện v