Chuyên trang đào tạo & Tuyển sinh - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

phone_iphone 024.3745.6963 máy lẻ 804

Trang đào tạo & Tuyển sinh
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016

Thạc sĩ 08-04-2016 626 lượt xem

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

Số: 279 /TB-HVBCTT-ĐT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


          Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016         

 

 

                                                                    THÔNG BÁO TUYỂN SINH

                                                           ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2016

 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016, như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:45 NCS

- Ngành Báo chí học: 15 chỉ tiêu;

- Ngành Chính trị học chuyên ngành Công tác tư tưởng: 15 chỉ tiêu;

- Ngành Triết học: 15 chỉ tiêu.

2. Thời gian tuyển sinh: Tuyển sinh một đợt vào tháng 9/2016.

3. Hình thức và thời gian đào tạo :

a. Hình thức đào tạo: Các lớp NCS được tổ chức đào tạo theo hình thức tập trung liên tục.

b. Thời gian đào tạo:

- Đối với người đã có bằng thạc sĩ: 3 năm tập trung liên tục;

- Đối với người có bằng đại học nhưng chưa có bằng thạc sĩ chuyên ngành phù hợp là 4 năm tập trung liên tục.

4. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau:

a) Về văn bằng:

- Có bằng thạc sĩ đúng ngành và có ít nhất 01 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự tuyển đã được công bố trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên, đúng với ngành đăng ký dự tuyển và có ít nhất 02 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự tuyển đã được công bố trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

- Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp, ngành gần; có ít nhất 02 bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự tuyển đã được công bố trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển và có Chứng nhận học bổ sung kiến thức do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp (xem Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và các môn học bổ sung kiến thức dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ đính kèm Thông báo này).

b) Có một bài luận về dự định nghiên cứu, bao gồm các nội dung sau:

- Đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh;

- Lý do lựa chọn đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu;

- Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu;

- Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh;

- Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo là Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo;

- Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu;

- Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp;

- Đề xuất người hướng dẫn (nếu có).

Lưu ý: Dự định đề tài nghiên cứu của thí sinh phải có xác nhận và chữ ký của người được đề xuất hướng dẫn. Đề tài nghiên cứu và người hướng dẫn được đề nghị phải nằm trong Danh mục các hướng nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (đính kèm Thông báo này). Những thay đổi khác phải do Giám đốc Học viện quyết định.

c) Có 02 thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc 01 thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và 01 thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này phải có ít nhất 6 tháng cùng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

- Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

- Năng lực hoạt động chuyên môn;

- Phương pháp làm việc;

- Khả năng nghiên cứu;

- Khả năng làm việc theo nhóm;

- Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

- Triển vọng phát triển về mặt chuyên môn;

- Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm NCS.

(Thư giới thiệu theo nội dung trên phải có dung lượng ít nhất 2 trang đánh máy vi tính trình bày trên khổ giấy A4 và có chữ ký của người giới thiệu).

d) Đạt một trong các điều kiện sau về trình độ ngoại ngữ:

- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài; 

- Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngoại ngữ;

- Có Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do các đơn vị cấp chứng chỉ được quy định dưới đây:

TT

Ngoại ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu

tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

1

Tiếng Anh

 IELTS

4.5

- British Council (BC)

- International Development Program (IDP)

TOEIC

450

- British Council (BC)

- Educational Testing Service (ETS)

- International Development Program (IDP)

- IIG

Cambridge Exam

PET

BEC

Preliminary

BULATS

40

CEFR

B1

- Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGTPHCM

- Đại học Hà Nội

2

Tiếng Nga

TRKI

Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (The Russian centre of science and culture in Hanoi)

3

Tiếng Pháp

- DELF

- TCF niveau

- B1

- Cấp độ 3

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques - CIEP)

4

     Tiếng

Trung Quốc

HSK

Cấp độ 3

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han Ban)

- Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese)

5

Tiếng Đức

- ZD

B1

Ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài (ZfA)

6

Tiếng Nhật

JLPT

Cấp độ N4

Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation)

 

Trong trường hợp chưa đạt một trong các điều kiện trên, thí sinh phải tham dự kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ theo dạng thức đề thi tương đương cấp độ B1 Khung châu Âu và có kết quả đạt yêu cầu theo quy định của Giám đốc Học viện. Môn ngoại ngữ dự kiểm tra được chọn là tiếng Anh;

e) Nộp đầy đủ hồ sơ dự tuyển, được xác nhận bởi cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm). Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

g) Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

h) Đủ sức khoẻ để học tập và công tác.

Lưu ý: Chỉ xét các bài báo của thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh được đăng trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục mà Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước ban hành năm 2013.

5. Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh gồm có:

1.

Phiếu đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh (theo mẫu);

2.

Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý (nếu có);

3.

Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);

4.

Bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học (có công chứng);

5.

Bản sao bằng và bảng điểm thạc sĩ (có công chứng);

6.

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);

7.

08 bản sao các bài báo khoa học đã công bố đóng thành quyển (gồm trang bìa, trang mục lục và toàn bộ bài báo khoa học, có bảng kê khai danh mục ở sau trang bìa lót);

8.

02 thư giới thiệu của hai nhà khoa học (hoặc 01 thư của một nhà khoa học và 01 thư của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh);

9.

01 bản gốc và 07 bản sao bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh (theo mẫu);

10.

Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);

11.

Các giấy tờ xác nhận thâm niên nghề nghiệp (nếu có);

12.

Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa được cấp trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển;

13.

04 ảnh 4 x 6 cho vào phong bì ghi rõ họ tên;

14.

03 phong bì có tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh (Địa chỉ trên phong bì thư phải ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin người nhận chuyển theo đường bưu điện và số điện thoại liên hệ).

6. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ xét tuyển NCS:

- Phát hành hồ sơ: từ ngày 01/4/2016  đến hết ngày 30/6/2016.

- Nhận hồ sơ:từ ngày 01/5/2016 đến hết ngày 30/8/2016. Thí sinh thuộc diện phải học bổ sung kiến thức nộp hồ sơ trước ngày 01/7/2016. Hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại.

- Địa điểm nhận hồ sơ : Phòng Tuyển sinh và Quản lý chương trình, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: (04) 37.546.963 (số máy lẻ 306).

- Lệ phí (nộp cùng hồ sơ):

+ Lệ phí đăng ký dự tuyển: 60.000đ/người dự tuyển;

+ Lệ phí xét tuyển NCS: 200.000đ/người dự tuyển;

+ Lệ phí thi môn ngoại ngữ: 120.000đ/người dự tuyển.

7. Kế hoạch tuyển sinh NCS:

- Thời gian học bổ sung kiến thức: từ ngày 01/7/2016 đến ngày 10/8/2016. Tổ chức học bổ sung kiến thức vào các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

- Xét tuyển hồ sơ NCS:  Dự kiến vào 2 ngày 15 và 16 tháng 9/2016;

- Kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với thí sinh dự tuyển NCS (chưa có cácvăn bằng, chứng chỉ như quy định tại khoản d mục 4 của Thông báo này) được tổ chức đồng thời với kỳ thi ngoại ngữ trình độ B1 cho các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ K.21. Thí sinh có nhu cầu kiểm tra trình độ ngoại ngữ cập nhật lịch kiểm tra trên website của Học viện Báo chí và Tuyên truyền./.

 

     Nơi nhận:

- Học viện CTQGHCM (để báo cáo);

- Bộ GD và ĐT (để báo cáo);

      - Ban Giám đốc Học viện;

      - Các đơn vị trong Học viện;

      - Các trường Chính trị tỉnh, thành phố;

- Các trường Đại học, Cao đẳng;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố;

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố;

- Các cơ quan Báo chí, Xuất bản  

- Trung ương và địa phương;

- Lưu: VT, ĐT.

     GIÁM ĐỐC

                         

                 

(Đã ký)

 

           

 

                  PGS, TS. Trương Ngọc Nam                   

 

 

 

DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH GẦN VÀ CÁC MÔN HỌC

BỔ SUNG KIẾN THỨC DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

(Ban hành kèm theo Thông báo số ……../TB-HVBCTT-ĐT

ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

 

 

TT

NGÀNH/

CHUYÊN NGÀNH

NGÀNH

DỰ XÉT TUYỂN

CÁC MÔN

HỌC CHUYỂN ĐỔI

SỐ TÍN CHỈ

1

Báo chí học

Ngành

phù hợp

Truyền thông đại chúng,

Cơ sở lý luận báo chí

4

Các thể loại báo chí hiện đại 

3

Công chúng báo chí

3

Ngành gần

Quan hệ công chúng, Xuất bản, Lưu trữ học, Bảo tàng học, Khoa học-Thông tin-thư viện, Xã hội học, Chính trị học, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh học, Kinh tế chính trị, Ngôn ngữ học, Văn học Việt Nam, Lý luận văn học, Văn hóa học

Cơ sở lý luận báo chí

4

Lý thuyết truyền thông

3

Các loại hình báo chí

3

Tác phẩm báo chí đại cương

3

Luật báo chí và đạo đức nhà báo

3

 

 

2

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng

Ngành

phù hợp

Chính trị học, Quản lý xã hội, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Hồ Chí Minh học, Quan hệ quốc tế, Hành chính công

Cơ sở lý luận công tác tư tưởng  

4

Tâm lý học tuyên truyền   

3

Hệ thống quan điểm đổi mới của Đảng CSVN  

3

Lịch sử công tác tư tưởng của Đảng CSVN   

3

 

 

 

Ngành

gần

Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam,  Kinh tế chính trị, Báo chí học, Xuất bản, Quan hệ công chúng, Xã hội học, Quản lý văn hóa, Quản lý giáo dục

Cơ sở lý luận công tác tư tưởng   

4

Tâm lý học trong công tác tuyên truyền      

3

Hệ thống quan điểm đổi   mới của Đảng CSVN  

3

Lịch sử công tác tư tưởng  của Đảng CSVN    

4

Quản lý hoạt động văn hoá tư tưởng 

3

3